S. 20 (2015)

Mục lục

Bài viết

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chiển 3-8
Phân tích thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Phạm Tấn Hòa 9-16
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng diện tích canh tác thanh long ruột đỏ tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Vũ An 17-22
Hoàn thiện quy chế cho vay nhìn từ góc độ quản lý nợ xấu của tổ chức tín dụng Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phúc 23-30
Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Lê Văn Hải 31-37
Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng - kinh nghiệm các nước phát triển và giải pháp cho các ngân hàng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Danh 38-45
Phát triển cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có bảo hiểm tỷ giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Mai 46-51
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Thành 52-58
Khảo sát và đề xuất các mô hình nông nghiệp sinh thái góp phần bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt PDF
Đặng Trung Thành 59-66
Xây dựng chương trình đào tạo Ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một theo hướng tiếp cận CDIO Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Ý Nhi 67-75


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433