S. 23 (2015)

Mục lục

Bài viết

Những giá trị của Cách mạng Tháng Tám mang sang thế kỷ XXI Tóm tắt Không đề
Mạch Quang Thắng 3-10
Miền Đông Nam Bộ – Bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 11-18
Triều Nguyễn với việc bảo vệ vùng biên giới ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19-26
Chức năng xã hội của quần thể di tích tín ngưỡng – tôn giáo đối với cư dân Cù Lao Phố trong bối cảnh đương đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Toàn Thắng 27-34
Biến đổi kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2006) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Long 35-41
Bảo tồn và phát huy các giá trị của tri thức địa phương ở các tộc người thiểu số trong bối cảnh hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ, Võ Tấn Tú 42-52
Tìm hiểu tri thức sử dụng cây cỏ trong chăm sóc sức khỏe của người M'Nông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Vân 53-58
Một số biến đổi trong lễ hội Cúng Trăng của người Khmer ở Trà Vinh hiện nay Tóm tắt PDF
Vũ Quốc Đảng 59-64
Nỗi ám ảnh của những cái bóng trong tập thơ Haiku "Chấm hoa vàng" của Hà Thiên Sơn Tóm tắt PDF
Trần Xuân Tiến 65-72
Một cách hiểu về từ địa phương Tóm tắt PDF
Hồ Văn Tuyên 73-77


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433