S. 41 (2019)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU NGHÈO ĐA CHIỀU VÀ SINH KẾ DÂN NGHÈO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG – NHỮNG HƯỚNG TIẾP CẬN LÝ THUYẾT Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thị Tuyết Thanh 3-13
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHÈO ĐA CHIỀU Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Song Minh, Tạ Thị Thanh Trà, Nguyễn Đức Lộc 14-22
NGHÈO DƯỚI CHIỀU KÍCH THU NHẬP – CHI TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Phan Thị Lan Trinh, Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phạm Giao Tiểu Ái 23-30
VAI TRÒ CỦA PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TRONG QUÁ TRÌNH GIẢM NGHÈO Ở BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng, Huỳnh Ngọc Song Minh, Vũ Văn Tiệp 31-40
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU Ở BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thanh Trà, Nguyễn Đức Lộc, Phạm Giao Tiểu Ái 41-52
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thu Hà, Phạm Thị Lan Trinh 53-63
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
Bùi Nghĩa 64-69
SỰ BIẾN ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI RỤC Ở HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt PDF
Trần Tấn Đăng Long 70-79
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ GỐM CHÒM SAO (THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Bùi Phạm Phương Thanh 80-92
XÁC ĐỊNH HÀM SỐ TRUYỀN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 93-103
THIẾT KẾ, THI CÔNG MÔ HÌNH XE CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Thành 104-111
THIẾT KẾ PHÒNG GIỮ XE DƯỚI LÒNG ĐẤT Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 112-117


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433